วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถทะเบียน 40-0059 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถเกรเดอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 4252 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1968 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถทะเบียน 40-0061 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ทรงโดม ชุมชนโนนคูณ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ทรงโดม ชุมชนโนนนาใหม่ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เย็บปกเข้าเล่ม งานเทศบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถหกล้อหมายเลขทะเบียน 81-1969 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง