วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาทำป้ายและเอกสารประกอบการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและคนในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารพัสดุ เทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุเทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัสดุเทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ สติ๊กเกอร์พิมพ์อินดอร์ ขนาด A4 พร้อมไดคัท (ข้อความ โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย (นภ.ถ.14002) ชุมชนโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ชุมชนโคกม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) นม ยู เอช ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี ชนิดกล่อง ช่วงเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 32 วันจำนวน 6,528 กล่องๆละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) (สพฐ.) นม ยู เอช ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี ชนิดกล่อง ช่วงเปิดภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 32 วันจำนวน 27,808 กล่องๆละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง