วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐ. นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน จำนวน ๑๗,๘๖๐ ถุงๆละ ๖.๕๘ เป็นเงิน ๑๑๗,๕๑๘.๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) สพด. นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน จำนวน ๔,๕๐๐ ถุงๆละ ๖.๕๘ เป็นเงิน ๒๙,๖๑๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสะอาดโดยการลงหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างจ้างบริการประมวลผลและจัดเตรียมข้อมูล โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพและบริการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ 40-0061 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อถังพลาสติกแบบมีฝาปิด ขนาด ไม่น้อยกว่า 120 ลิตร พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
เช่าจ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล ขาว-ดำ สำหรับไว้ถ่ายเอกสารทางราชการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด จำนวน 1 เครื่อง โดยกำหนดระยะเวลาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง