วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
สติ๊กเกอร์พีวีซี อินดอร์พิมพ์ 4 สี ขนาด A6 บริการเบ็ดเสร็จแค่จุดเดียว
20  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงวัสดุยานพาหนะ ทะเบียน บจ 195 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ เอ4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
11  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.14001 สายชุมชนหินตลาด - ชุมชนหนองโก(ช่วงที่ 2)ตำบลโนนสะอาด กว้าง 5 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบล
5  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียนรถ 40-0059 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (เปลกู้ภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง