วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบุคคลในการปฏิบัติงานซ่อมแซมห้องสำนักปลัดที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเทศบาลตำบลโนนสะอาด (ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเทศบาลตำบลโนนสะอาด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างทำเอกสาร/คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเข้าถึงบริการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อเข้าถึงบริการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 80-6320 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมโรงกรองน้ำชุมชนโนนคูณ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก นม ยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวนคนละ ๒๔ กล่องๆละ ๗ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. นม ยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม จำนวนคนละ ๒๔ กล่องๆละ ๗ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถทะเบียนหมายเลข กข 6097 หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง