หน้าหลัก
บริการประชาชน
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ความคืบหน้าโครงการ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 
  จดหมายข่าว เดือน มิถนายน 2565     ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3/2565     จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤาภาคม 2565      
 
 
 

 

 ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 /2564 ...

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ...

โครงการส่งเสริมปลูกพืชหลังนา 2564...

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมปลูกผัก"ฮโดรโปรนิกส์...


ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 /2564 ...

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ...

โครงการส่งเสริมปลูกพืชหลังนา 2564...

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมปลูกผัก"ฮโดรโปรนิกส์...

โครงการอบรมและส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์...

สืบสานประเพณีวันลอยกระทง...

โครงการส่งเสริมการใช้ก๊าชชีวภาพในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2563...

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ...
 
 
14 ต.ค. 2564 คู่มือประชาชน
13 ต.ค. 2564 ผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ ...
13 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
31 ส.ค. 2564 ระเบียบเทศบาลตำบลโนนสะอาด ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลโน...
23 ส.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุค...
22 ก.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลโนนสะอาด ว่าด้วยเครื่องแบบและชุ...
8 มิ.ย. 2565 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย (นภ...
27 พ.ค. 2565 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. นภ.ถ.14002 ชุมชนโนนส...
18 พ.ค. 2565 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. นภ.ถ.14002 ชุมชนโนนสะอาด...
17 พ.ค. 2565 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย (นภ.ถ.14008) ชุมชนคึมน...
6 พ.ค. 2565 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย (นภ.ถ.14008) ชุมชน...
6 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุ...
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
การแบ่งส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
ศักยภาพในตำบล
นโยบายและแนวทางการพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
ทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้อมูลผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง
กองช่าง
 
รายงานความคืบหน้าโครงการ
   

 

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าว
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานตรวจสอบภายใน
 
งานตรวจสอบภายใน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 296407 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563