หน้าหลัก
บริการประชาชน
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ความคืบหน้าโครงการ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 
  รายงานจดหมายข่าว เดือน สิงหาคม 2563     รายงานการประชุมสภา ปี 2562     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2562      
 
 
 

 

 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ...

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยความรับผิดชอบทางระเมิดของเจ้าหน้าที่และข้อมูลข่าวสารของทางราชการ...

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...

โครงการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ...


โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ...

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัยความรับผิดชอบทางระเมิดของเจ้าหน้าที่และข้อมูลข่าวสารของทางราชการ...

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...

โครงการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ...

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข ประจำปี 2563 ...

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบการผลิตพืชไร่อายุสั้นหลังเก็บเกี่ยวข้าว...

ประชุมสรุปงานและนำเสนอข้อมูลในรอบปี งบประมาณ ปี 2563...

เข้าแถวเคารพธงชาติ ...
 
 
23 เม.ย. 2563 แจ้งปิดการเรียนการสอน
9 มี.ค. 2563 รับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด
24 ก.พ. 2563 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด
28 ม.ค. 2563 ประกาศสรรหา คณะกรรมการเลือกตั้ง
26 พ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์การชําระภาษีของเทศบาลตําบลโนนสะอาดภาษีโรงเรือนและที่ด...
26 พ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์การชําระภาษีของเทศบาลตําบลโนนสะอาดภาษีบํารุงท้องที่
6 ส.ค. 2563 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
1 ก.ค. 2563 ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP รายไตรมาสที่ 3 งบประมาณ พ.ศ.2563
8 เม.ย. 2563 กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า จัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
3 เม.ย. 2563 กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
1 เม.ย. 2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
1 เม.ย. 2563 แผนการใช้งบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
การแบ่งส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
ศักยภาพในตำบล
นโยบายและแนวทางการพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
ทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้อมูลผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง
กองช่าง
 
รายงานความคืบหน้าโครงการ
   

 

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าว
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 7022 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563