หน้าหลัก
บริการประชาชน
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ความคืบหน้าโครงการ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 
  ประกาศแผนจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     ประกาศแผนจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     ประกาศรายงานแสดงผลดำเนินการรายไตรมาส (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเปิดเผยเพื่อประชาชนทราบ      
 
 
 

 

 ผลงานภาคภูมิใจเทศบาลตำบลโนนสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

กิจกรรมจิตอาสาปกปักป่าชุมชน ...

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย...

โครงการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและป้องกันการทุจจริตให้กับผุ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล (ตามนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตค...


ผลงานภาคภูมิใจเทศบาลตำบลโนนสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

กิจกรรมจิตอาสาปกปักป่าชุมชน ...

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย...

โครงการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและป้องกันการทุจจริตให้กับผุ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล (ตามนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตค...

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมฯ แก่ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลโนนสะอาด...

จิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุสลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565...

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 /2564 ...

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ...
 
 
26 ต.ค. 2566 ประกาศรายงานแสดงผลดำเนินการรายไตรมาส (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเป...
26 ต.ค. 2566 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ประชาชนทราบ
20 ก.ย. 2566 ประกาศคำสั่งถอนชื่อกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อโนนสะอาด ออกจากทะเบียน
14 ส.ค. 2566 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ที่ได้ร...
27 ก.ค. 2566 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขตเลือกตั้งที่ ...
22 มิ.ย. 2566 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2566
3 ส.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านหินตลาด ม.2 - บ้านศร...
3 ส.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านคึม...
3 ส.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านคึม...
21 ก.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย...
21 ก.ค. 2566 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านค...
20 มี.ค. 2566 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหิน...
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
การแบ่งส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
ศักยภาพในตำบล
นโยบายและแนวทางการพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
ทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้อมูลผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง
กองช่าง
 
รายงานความคืบหน้าโครงการ
   

 

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าว
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานตรวจสอบภายใน
 
งานตรวจสอบภายใน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 388559 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563