หน้าหลัก
บริการประชาชน
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ความคืบหน้าโครงการ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 
  จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤาภาคม 2565     ผลการดำเนินการตามแผนป้องกัน ปี 2563 รอบ 12 เดือน     ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันฯ ปี2564 รอบ 6 เดือน      
 
 
 

 

 ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 /2564 ...

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ...

โครงการส่งเสริมปลูกพืชหลังนา 2564...

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมปลูกผัก"ฮโดรโปรนิกส์...


ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 /2564 ...

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ...

โครงการส่งเสริมปลูกพืชหลังนา 2564...

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมปลูกผัก"ฮโดรโปรนิกส์...

โครงการอบรมและส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์...

สืบสานประเพณีวันลอยกระทง...

โครงการส่งเสริมการใช้ก๊าชชีวภาพในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2563...

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ...
 
 
31 ส.ค. 2564 ระเบียบเทศบาลตำบลโนนสะอาด ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลโน...
23 ส.ค. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุค...
22 ก.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลโนนสะอาด ว่าด้วยเครื่องแบบและชุ...
10 มิ.ย. 2564 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่องหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ของเทศบาลตำ...
21 เม.ย. 2564 แจ้งปิดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่...
21 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์สำหรับการขอจดทะเบียนพาณิชย์
8 มิ.ย. 2565 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย (นภ...
27 พ.ค. 2565 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. นภ.ถ.14002 ชุมชนโนนส...
18 พ.ค. 2565 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. นภ.ถ.14002 ชุมชนโนนสะอาด...
17 พ.ค. 2565 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย (นภ.ถ.14008) ชุมชนคึมน...
6 พ.ค. 2565 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย (นภ.ถ.14008) ชุมชน...
6 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุ...
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
การแบ่งส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
ศักยภาพในตำบล
นโยบายและแนวทางการพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
ทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้อมูลผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง
กองช่าง
 
รายงานความคืบหน้าโครงการ
   

 

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าว
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานตรวจสอบภายใน
 
งานตรวจสอบภายใน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 287429 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563