หน้าหลัก
บริการประชาชน
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ความคืบหน้าโครงการ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2565     สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2565     สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2565      
 
 
 

 

 จิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุสลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565...

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 /2564 ...

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ...

โครงการส่งเสริมปลูกพืชหลังนา 2564...


จิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุสลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565...

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 /2564 ...

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ...

โครงการส่งเสริมปลูกพืชหลังนา 2564...

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมปลูกผัก"ฮโดรโปรนิกส์...

โครงการอบรมและส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์...

สืบสานประเพณีวันลอยกระทง...

โครงการส่งเสริมการใช้ก๊าชชีวภาพในครัวเรือน ปีงบประมาณ 2563...
 
 
7 เม.ย. 2566 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรืองรับสมัครบุคลคลเพื่อการสรรหาและเลือกสร...
3 เม.ย. 2566 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ...
25 พ.ย. 2565 เอกสารการขายทอดตลาด ตามประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เลขที่ 01/2566
16 พ.ย. 2565 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. คึมน้ำเกลี้ยง ...
31 ต.ค. 2565 แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินสงเคราะห์ในการจัดการงานศพผู้สูงอายุตามป...
6 ต.ค. 2565 ขอเชิญลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
20 มี.ค. 2566 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหิน...
30 พ.ย. 2565 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านคึมน...
16 พ.ย. 2565 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. คึมน้ำเกลี้ยง ...
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอส...
6 ก.ย. 2565 แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ระบบ (e-GP)
30 ส.ค. 2565 ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกภายในหมู่บ้าน
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
การแบ่งส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
ศักยภาพในตำบล
นโยบายและแนวทางการพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
ทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้อมูลผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง
กองช่าง
 
รายงานความคืบหน้าโครงการ
   

 

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าว
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานตรวจสอบภายใน
 
งานตรวจสอบภายใน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 354351 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563