หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 สภาเทศมนตรี

   
  นายสุริยันต์ มุ่งแสง  
  ประธานสภา  
   
  นายประดิษฐ์ วันนิจ  
  รองประธานสภา  
นายกอง พรมลา นายสังข์ทอง ดีทอง นายประสาท หงส์วงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด
นายประพิส พลเขต นายอดุลย์ สิมมี นายสุวรรณ จันทร์เกตุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด
นายสุวาท แหล้ป้อง นายไสว เกตุมาลา นายทองแดง อสุรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด
   
  นายทอง พลโยธา  
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด  
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 22663 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563