หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 สภาเทศมนตรี

   
  นายสุริยันต์ มุ่งแสง  
  ประธานสภา  
   
  นายประดิษฐ์  วันนิจ  
  รองประธานสภา  
นายวิชัย หนุ่มภูเขียว นายวัชรพล รอดแก้ว นายประวิทย์ จันพนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1

นายสมควร กองเสน นายไสว เกตมาลา นายทอง พลโยธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2
นายนิยม เฮียงหล้า นายสังข์ทอง ดีทอง นายสุวิทย์ นามวงษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2
   
  นายสีนวน กุดตุ้ม  
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2  
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 143970 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563