หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ก.ค. 2563    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 138
  15 ก.ค. 2563    การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 130
  15 ก.ค. 2563    การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 130
  15 ก.ค. 2563    การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 134
  15 ก.ค. 2563    การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 131
  15 ก.ค. 2563    การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 131
  15 ก.ค. 2563    การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 132
  15 ก.ค. 2563    การรับแจ้งการย้ายเข้า 131
  15 ก.ค. 2563    การรับแจ้งการย้ายออก 125
  15 ก.ค. 2563    การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน 129

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 287454 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563