หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ก.ค. 2563    จดหมายข่าว พฤษภาคม 62 9
  15 ก.ค. 2563    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 9
  15 ก.ค. 2563    การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 8
  15 ก.ค. 2563    การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 8
  15 ก.ค. 2563    การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 7
  15 ก.ค. 2563    การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 7
  15 ก.ค. 2563    การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 8
  15 ก.ค. 2563    การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8
  15 ก.ค. 2563    การรับแจ้งการย้ายเข้า 7
  15 ก.ค. 2563    การรับแจ้งการย้ายออก 8

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 7050 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563