หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 สภาเทศมนตรี

   
  นายสุริยันต์ มุ่งแสง  
 

ประธานสภา

เบอร์โทร 0821564329

 
   
  นายประดิษฐ์  วันนิจ  
 

รองประธานสภา

เบอร์โทร 0879499495

 
นายวิชัย หนุ่มภูเขียว นายวัชรพล รอดแก้ว นายประวิทย์ จันพนม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1

เบอร์โทร 0833510399

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1

เบอร์โทร 0821461822

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1

เบอร์โทร 0615687786

นายสมควร กองเสน นายไสว เกตมาลา นายทอง พลโยธา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1

เบอร์โทร 0959781369

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2

เบอร์โทร 0981614898

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2

เบอร์โทร 0801774300

นายนิยม เฮียงหล้า นายสังข์ทอง ดีทอง นายสุวิทย์ นามวงษา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2

เบอร์โทร 0860097017

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2

เบอร์โทร 0872306379

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2

เบอร์โทร 0834873963

 

 

 

 
  นายสมบูรณ์ อุตรนคร  
 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2

เบอร์โทร 0659139692

 
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 444155 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563