หน้าหลัก
บริการประชาชน
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ความคืบหน้าโครงการ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 
  ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภานในบ่านหินตลาด หมู่ที่ 2 - บ้านศรีภุทอง หมู่ที่ 15     ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนนาใหม่ หมู่ที่ 13 ถนนสายศาลาแดง บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 12     แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) ครั่งที่ 4      
 
 
 

 

 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567...

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567...

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุและกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567...

การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...


โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567...

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2567...

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุและกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567...

การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ ศ. 2567...

คณะศึกษาดูงานจาก อบต. สักงาม และ อบต. ถ้ำกระต่ายทอง จ.กำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานเทศบาลตำบลโนนสะอาด...

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567...

โครงการเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2567...
 
 
10 เม.ย. 2567 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภานในบ่านหิน...
10 เม.ย. 2567 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนนาใหม...
11 มี.ค. 2567 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประ...
26 ม.ค. 2567 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
18 ม.ค. 2567 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
9 ม.ค. 2567 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
15 ก.พ. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสา...
15 ก.พ. 2567 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจัด...
8 ก.พ. 2567 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)
8 ก.พ. 2567 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการซื้...
24 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)
10 ม.ค. 2567 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
การแบ่งส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
ศักยภาพในตำบล
นโยบายและแนวทางการพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
ทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้อมูลผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง
กองช่าง
 
รายงานความคืบหน้าโครงการ
   

 

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าว
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานตรวจสอบภายใน
 
งานตรวจสอบภายใน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 418037 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563