หน้าหลัก
บริการประชาชน
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ความคืบหน้าโครงการ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง     เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง     ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)      
 
 
 

 

 โครงการแข่งขันกีฬาเกลียวสัมพันธ์"ประชาชนท้องถิ่นอำเภอศรีบุญเรือง" ประจำปีงบประมาฯณ 2567 ครั้งที่ 16...

ผลงานภาคภูมิใจเทศบาลตำบลโนนสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

กิจกรรมจิตอาสาปกปักป่าชุมชน ...

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย...


โครงการแข่งขันกีฬาเกลียวสัมพันธ์"ประชาชนท้องถิ่นอำเภอศรีบุญเรือง" ประจำปีงบประมาฯณ 2567 ครั้งที่ 16...

ผลงานภาคภูมิใจเทศบาลตำบลโนนสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

กิจกรรมจิตอาสาปกปักป่าชุมชน ...

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย...

โครงการอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและป้องกันการทุจจริตให้กับผุ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล (ตามนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตค...

โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมฯ แก่ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลโนนสะอาด...

จิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุสลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565...

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 /2564 ...
 
 
26 ม.ค. 2567 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
18 ม.ค. 2567 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
9 ม.ค. 2567 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
21 ธ.ค. 2566 ประกาศสำเนารายการงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประช...
18 ธ.ค. 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาาภารกิจและพน...
26 ต.ค. 2566 ประกาศรายงานแสดงผลดำเนินการรายไตรมาส (ไตรมาส 4) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเป...
15 ก.พ. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสา...
15 ก.พ. 2567 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจัด...
8 ก.พ. 2567 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)
8 ก.พ. 2567 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการซื้...
24 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)
10 ม.ค. 2567 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)
Loading...
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
การแบ่งส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล
ศักยภาพในตำบล
นโยบายและแนวทางการพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
ทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้อมูลผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง
กองช่าง
 
รายงานความคืบหน้าโครงการ
   

 

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าว
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช.
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
งานตรวจสอบภายใน
 
งานตรวจสอบภายใน

 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 408112 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563