หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nonsa-ardlocal.go.th
 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 

 


     
  นายประสาท พาน้อย  
  ประธานคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 
  เบอร์ติดต่อ :  
 
สิบตำรวจโทศราวุธ เชื้อไพบูลย์   นายธีรวัจน์ ชัยมา
ผู้ทรงคุณวุฒิ(รองประธานคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)
  ผู้ทรงคุณวุฒิ (รองประธานคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)
เบอร์ติดต่อ : 08-1974-6006   เบอร์ติดต่อ : 08-1954-4964
นายประสาท หงส์วงษ์ นายอดุลย์ ฉิมมี นายรณรงค์ โยทองยศ
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
(ผอ.รพสต.โนนคูณ)
    เบอร์ติดต่อ : 08-7952-6886
นางสุภาพร เจือมา นายขวัญชัย จำปาอ่อน นางอภัย สิงบุบผา
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
(ผอ.รพสต.หินตลาด)
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
(ตัวแทน อสม.)
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
(ตัวแทน อสม.)
เบอร์ติดต่อ : 08-3327-3233 เบอร์ติดต่อ : 08-1197-0598  
     
นายแหลมทอง ทาน้อย นายสุรพล ชาวค้อ นายทองสุข เพ็งพา
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
(ตัวแทนภาคประชาชน)
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
(ตัวแทนภาคประชาชน)
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
(ตัวแทนภาคประชาชน)
เบอร์ติดต่อ : 08-0178-3741 เบอร์ติดต่อ : 08-2102-8013 เบอร์ติดต่อ : 08-6009-7258
นายบันพจน์ พลเขต นายกนกพล พรมชัย นายสมเด็จ มุ่งวิชา
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
(ตัวแทนภาคประชาชน)
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
(ตัวแทนภาคประชาชน)
เลขานุการ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เบอร์ติดต่อ : 08-7953-4144   เบอร์ติดต่อ : 09-3556-2691
    email : somdet_2554@hotmail.co.th
นางสาวอรัญญา โนรี นางวรนุด มุ่งวิชา นางสาวทัศนีย์ ชัยคำภา
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)
ผู้ช่วยเลขานุการ /ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)
เบอร์ติดต่อ : 08-8741-5525 เบอร์ติดต่อ : 09-3556-269ุุ6 เบอร์ติดต่อ : 088-732-6305
   
นายประชา ภูดวงดาษ    
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
(อนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)
   
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 163328 คน ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2563